Type of a person

I'm type of a person
Who allows you to be
Be the friend of my heart 
Or the friend of my ideas
I'm type of a person
Who embraces your thoughts
Yours fears, your tears and happinness 
I'm type of a person
Who trusts and admires
Who cries and then smiles
I'm just type of a person
I can let people in my lfie
But hardly let them out
If you came to leave at some point
I'm not that type of a person
If I'm hard for your perception
Accept, that I'm just a person

Այսօ՞ր, թե՞ վաղը

Այսօ՞ր, թե՞ վաղը
Երե՞կ, թե՞ հիմա
Երբեմն կարևոր չէ, թե երբ
Երբեմն ժամանակը կարևոր չէ
Երբեմն, պարզ չէ, թե ինչն է կարևոր
Անցյալը, ներկան, թե վաղակատարը
Լինում են դեպքեր, երբ պետք է գնալ
Գնալ հոսանքին հակառակ
Ու եթե երեկ, այսօր, թե վաղը
Ինչ-որ մեկն ասի, թե դու շեղվել ես
Հետ չդառնաս
Ու, չվարանես
Քո ներկա՛ն, հիմա՛ն
Այս պահն ու րոպեն
Կդառնան անցյալ
Ու թե հետ նայես
Անցյալում թողած, շատ բան կգտնես
Ավելին, քան կար
Կունենաս ներկադ՝ անցյալում թողած, 
 Որ հետ չես բերի։